نوعی دیگر از سفر ،سفر با دوچرخه هست که به کسانی که از این طریق سفر میکنند سایکل توریست گفته میشود. سفرهای با دوچرخه به دلیل هزینه کم ،ارتباط نزدیک با مردم و گذر از مسیرهای بکر بسیار مورد توجه علاقه مندان به سفر میباشد. سفرهای سایکل میتواند از شهری به شهری دیگر و یا بازدید از چندین کشور صورت پذیرد. این نوع سفرها نیازمند داشتن آگاهی و تجربه وآمادگی جسمی و روحی میباشد. ما در اینجا به بیان هر آنچه که نیاز هست تا شما در هنگام سفر با دوچرخه بدانید میپردازیم.و به طور کلی به بیان نیازهای سفر  خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب